Samarbeid om helseoversikt i Østfold

Helseoversikt og forhold som påvirker folkehelsen var i fokus på sist samling i folkehelsepartnerskapet. Her ble drøftet hvordan kommuner og fylkeskommune kan samarbeide best mulig om god folkehelseoversikt.

Inkluderende Østfold – bedre levekår for alle

Bakgrunn for - og sammendrag av prosjektet

Demografiske endringer, livsstilssykdommer og sosiale ulikheter i helse er med pa? a? øke presset pa? helse- og velferdssystemene i framtiden. Dette er utfordrende for samfunnets bærekraft. Det gjøres mange lokale/regionale folkehelsetiltak i denne sammenheng. Vi ser tre utfordringer:

 1. Arbeidet er ikke samordnet godt nok, hverken internt i kommuner/fylkeskommuner eller mellom viktige folkehelseaktører i fylket.

 2. Kompetanse og kunnskap som bygges opp forblir i kommunene/fylkeskommunene, og erfaringer hverken overføres til andre kommuner eller aggregeres til nasjonalt niva?.

 3. Det gjøres en rekke initiativ hvor man hverken forsøker a? dokumentere virkninger eller finne indikasjoner pa? om tiltaket gir effekt. Evalueringer mangler.

Sammenlignet med andre fylker i Norge har Østfold fylke stor sosial ulikhet i helse, og statlige krav om a? redusere slike forskjeller øker. Prosjektet bygger pa? to hypoteser:

 1. For a? lykkes, ma? virkemidler og strategier pa? nasjonalt, regionalt og lokalt niva? sees bedre i sammenheng.

 2. Det finnes en kraft og kreativitet lokalt /regionalt - som bør utløses for at nasjonale ma?lsettinger skal na?s.

Folkehelselovens omfattende forventninger oppleves som utfordrende a? etterleve. Prinsippet om «helse i alt vi gjør» er komplekst og fordrer god ledelse og hensiktsmessig organisering. Kommuner og fylkeskommuner over hele landet har behov for mer hjelp. Prosjektet vil utvikle lokale modeller som illustrerer ma?ter folkehelseloven kan følges opp pa? i praksis. Prosjektet skal ogsa? vise potensialet i fylkeskommunens nye lovpa?lagte rolle som regional samordner og pa?driver i folkehelsearbeidet, og utvikle en forskningsbasert modell som viser hvordan arbeid med sosiale ulikheter i helse kan organiseres regionalt. I tillegg skal prosjektet imøtekomme ra?d og forventninger fra WHO, og arbeide for a? følge opp deres nye europeiske strategi «Health 2020»1. Dette sees i sammenheng med det Europeiske partnerskapet, ledet av University College London og WHO, der Østfold deltar som eneste norske fylke. Intensjonen er a? fa? frem en økt forsta?else av hvilken innsats som ma? til for a? kunne utgjøre en forskjell lokalt og regionalt i arbeidet for a? redusere sosiale helseforskjeller. Prosjektet skal intensivere og sikre bedre kvalitet pa? innsatsen for a? redusere sosiale ulikheter i helse i Østfold.

Prosjektet bygger pa? tre pilarer; lokal og regional innovasjon, kunnskapsutvikling (kompetanseoppbygging og forskningsbasert evaluering av tiltak og modeller) og oppfølging av folkehelselovens intensjoner.

Ma?lsettinger og deltagere

Prosjektets forma?l: Gjøre Østfoldsamfunnet mer bærekraftig ved a? redusere sosiale ulikheter i helse Prosjektets hovedma?l (HM):

 1. Videreutvikle eksisterende og utvikle nye tiltak og modeller for a? redusere sosiale ulikheter i helse lokalt og regionalt.

 2. Vise hvordan folkehelseloven kan følges opp i praksis gjennom a? videreutvikle roller og tjenester lokalt og regionalt for a? etterleve prinsippet om helse i alt vi gjør.

 3. Dokumentere virkningsfulle tiltak og modeller og formidle overføringsverdi til andre.

Prosjektets delma?l (DM)

 1. Mobilisere viktige lokale og regionale aktører til samordnet og intensivert innsats for a? redusere sosiale ulikheter i helse.

 2. Bygge opp kompetanse blant partnerne om sosiale ulikheter i helse, og utvikle forsta?else om problematikken og viktige verdier ogsa? i andre deler av samfunnet.

 3. Følge opp folkehelselovens tiltaksplikt pa? en ma?te som bidrar til a? redusere sosiale ulikheter i helse.

 4. Utvikle lokale og regionale modeller for a? realisere intensjonene i folkehelseforskriften.

 5. Utvikle kunnskap om hva som skal til for a? lykkes med a? redusere sosiale helseforskjeller lokalt og regionalt i Østfold.

 6. Utvikle kunnskap om hvordan aktører pa? ulike niva?er og i forskjellige roller kan og bør øve innflytelse for a? øke intensiteten og kvaliteten pa? arbeidet for a? redusere sosiale helseforskjeller.

 7. Vise hvordan internasjonale og nasjonale krav, ra?d, strategier, virkemidler og forventninger kan operasjonaliseres og samordnes pa? regionalt og lokalt niva?.

Deltagere og forskningsansvarlig: Østfold fylkeskommune, Moss kommune, NAV Østfold, Fagforbundet, Ungt Entreprenørskap, INSPIRIA science center, HOME-Start Familiekontakten, Landsgruppen av helsesøstre i Østfold, Østfoldhelsa, LO Østfold og kommunene Sarpsborg og Fredrikstad (med forbehold om politisk samtykke).

Det er innga?tt en egen intensjonsavtale med Høgskolen i Østfold om at de blir forskningsansvarlige og ga?r inn med en egenandel i prosjektet pa? 6 millioner kroner. De skal utarbeide et helhetlig evalueringskonsept for prosjektet og sikre høy forskningsmessig kvalitet pa? arbeidet. Videre skal de bidra med kompetanseoppbygging og arbeide for at prosjektresultatene formidles pa? hensiktsmessige ma?ter.

 

Inkluderende Østfold - bedre levevilkår for alle Prosjektbeskrivelse med søknad
Samarbeid skal bedre levevilkårene Webartikkel med styreleder Inger-Christin Torp